Husordensregler

Boligsameiet Kristine Bonnevies vei 5 – 14

(Endret på ordinært sameiermøte 16.04.2021)

 

Beboerne plikter å følge ordensreglene, og er ansvarlige for at reglene blir overholdt av andre som gis adgang til leiligheten.
Styret i sameiet kan kreve vederlag for utlegg som følge av brudd på reglene.

 

1. Beboerne må bruke fellesareal, både ute og inn, på en hensynsfull måte slik at de ikke skades, men etterlates i god stand. Fellesbodene skal ikke benyttes til f.eks. lagring av flyttelass eller som oppbevaringsrom for møbler for en eier som leier ut leiligheten. En sameier kan av styret bli pålagt å fjerne eiendeler fra fellesboden hvis disse opptar mer plass enn det som er rimelig.

2. Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, sykler, esker o.l. i trappeoppgangene til hinder for medboernes vask og ferdsel.

3. Ytterdører samt kjellerdører skal holdes låst. Den som lufter skal påse at dørene lukkes og låses etterpå.

4. Utlufting av leiligheten mot felles oppgang til sjenanse for medboere, samt røyking i trappeoppgangene er forbudt.

5. Rom med vannledning må holdes tilstrekkelig oppvarmet slik at frysing unngås.

6. Det skal holdes nattero mellom kl. 23.00 og 07.00. Sjenerende støy bør heller ikke forekomme på søn- og helligdager. Ved spesielle anledninger hvor selskapeligheter vil føre til brudd på denne regel skal beboerne varsles i god tid på forhånd.

7. Det er seksjonseierens ansvar at dersom respektive beboers postkasse og utvendige ringeklokke merkes, skal det være med standard skilttype og korrekte navn, slik som beskrevet i dokumentet ”orientering til eiere og beboere”. At postkasse og ringeklokke ikke merkes med navn aksepteres.

8. Markiser kan settes opp etter gjeldende regler. Terrasse-markise kan monteres på veggen. Den må ikke rekke ut over terrassens yttersider. All innfesting og rammer skal være ufarget aluminium. Permanent levegg i tre kan kun monteres etter søknad til styret og må bygges i henhold til tegninger gitt fra styret, samt utsiden må males i samme fargekode som bygningen. Kassetter med ut/nedtrekkbar levegg i stoff skal monteres på innsiden av terrassen. Ved ny-montering av utstyr i stoff eller bytte av gammel markiseduk, benyttes fargevalget Grå 5406/107 (Farge/stoff). Gjelder hos flere forhandlere.

9. Parkering er kun tillat på sameiets oppmerkede parkeringsarealer. Og kan kun benyttes av motoriserte kjøretøy, av alle slag, med gyldig registrering og gyldig parkeringsbevis. Det er kun lov til å bytte dekk på oppmerket parkeringsplass. All annen aktivitet, arbeid eller lagring er ikke tillat. Dette gjelder både på og utenfor oppmerkede p-plasser. Inngangspartier skal til enhver tid være tilgjengelige for utrykningskjøretøy og/eller annen nødvendig trafikk. Kun nødvendig av- og pålessing foran inngangspartiene er lov.  Unødvendig tomgangskjøring er forbudt. 2-hjulinger skal fortrinnsvis parkeres på egne oppmerkede parkeringsplasser. Alle seksjoner får 1 P-bevis, de som har behov kan få inntil 2 stk. P-beviset skal være påført registreringsnummeret til det motoriserte kjøretøyet og gjelder kun motorisert kjøretøy registrert på seksjonseier/leietaker i vårt sameie. Ved firmabil, leiebil eller andre ordninger hvor eier er annen enn beboer, skal styret forelegges eierforhold/bruksforhold, før p-bevis utstedes.  Alle seksjoner får 1 gjeste P-bevis som er gyldig inntil 3 dagers gjeste-parkering, forlenget behov for gjesteparkering avklares med styret på forhånd. P-beviset skal ligge synlig i bilens frontruta. Motoriserte kjøretøy på to hjul oppbevarer P-bevis tilgjengelig ved spørsmål.

Feil-parkering og parkering i strid med parkeringsbestemmelser vil kunne medføre borttauing for eiers regning og risiko.

10. Sameiet har avtale med en renholds-bedrift om ukentlig rengjøring i alle oppganger og fellesområder i kjeller. Ved ekstraordinært søl, f.eks. ved renovering av egen seksjon, skal beboeren selv sørge for ekstra vask, dette for å unngå sjenanse for medbeboere.

11. Beboerne skal sørge for god hygiene i egen leilighet, slik at naboer ikke sjeneres, og plikter og melde fra til styret om skadedyr som måtte oppstå i leiligheten.

12. Vaskeriet kan benyttes mellom kl 08.00 og 22.00 på hverdager og
mellom kl 08.00 og kl 20.00 på lørdager. Og mellom kl. 12.00 og kl. 16.00 på søn-og helligdager.

* Følg instruks for bruk av maskinene.
* Bruk permen med vaskelister og sørg for at du ikke tar andres vasketid.
* Vaskerommet skal holdes rent og ryddig. Husk og fjerne lo fra lofilteret i tørketrommelen.

13. Dyrehold må ikke være til sjenanse for andre beboere. Det er ikke tillatt å la dyr oppholde seg i trappeoppgangene.

14. Bygningsmessige forandringer som å forandre bygningens fasade, er ikke tillatt uten godkjennelse. Forandringer i den enkelte seksjon må utføres på en faglig tilfredsstillende måte etter gjeldende bygningsforskrifter. Sameiets oppslagstavler disponeres av styrets medlemmer og varamedlemmer. Eksterne oppslag er ikke tillatt. Eiere og beboere må ha ett vara- eller styremedlems godkjennelse og signatur på ønsket oppslag.

15. Ingen montering av belysning eller lignende skal være til sjenanse for andre seksjons-eiere/leietagere eller naboer. Dette gjelder både permanent og midlertidig montering av lys. Lyspunkter skal ikke rettes slik at de sjenerer andre. Eventuell julebelysning skal ikke blinke/skifte farge eller på annen måte potensielt virke forstyrrende. Utvendig julebelysning kan midlertidig monteres og være påslått i perioden hvor det er naturlig med julebelysning. Utover denne perioden skal dette demonteres eller være avslått.